1. C&N TRAVELOG: Tarangire National Park, Tanzania (July 2014)

   
 2. C&N TRAVELOG: Tarangire National Park, Tanzania (July 2014)

   
 3. C&N TRAVELOG: Tarangire National Park, Tanzania (July 2014)

   
 4. C&N TRAVELOG: Tarangire National Park, Tanzania (July 2014)

   
 5. C&N TRAVELOG: Tarangire National Park, Tanzania (July 2014)

   
 6. C&N TRAVELOG: Amboseli, Kenya (July 2014)

   
 7. C&N TRAVELOG: Amboseli, Kenya (July 2014)

   
 8. C&N TRAVELOG: Amboseli Maasai Village, Kenya (July 2014)

   
 9. C&N TRAVELOG: Amboseli Maasai Village, Kenya (July 2014)

   
 10. C&N TRAVELOG: Amboseli Maasai Village, Kenya (July 2014)

   
 11. C&N TRAVELOG: Amboseli Maasai Village school, Kenya (July 2014)

   
 12. C&N TRAVELOG: Amboseli Maasai Village, Kenya (July 2014)

   
 13. C&N TRAVELOG: Amboseli, Kenya (July 2014)

   
 14. C&N TRAVELOG: Amboseli National Park, Kenya (July 2014)

   
 15. C&N TRAVELOG: En route to Amboseli National Park, Kenya (July 2014)